ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Hond op School B.V. I Woefers (www.woefers.com). Hierna te noemen Woefers.
1 Algemeen
1.1 Door uw bestelling via de website geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.
1.2 Alleen correct ingevulde bestelformulieren kunnen in behandeling worden genomen. U dient een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier. Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Woefers het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, dan wel melding te maken bij de internet provider in geval van misbruik of fraude.
1.3 Woefers is te bereiken via: Danielle Post & Dennis Hardenbol;
Bezoekadres Veilingweg 3, 3034 KB Rotterdam, Nederland; Email: info@woefers.com; Website: www.woefers.com; Kamer van Koophandel: 63713624; BTWnr:NL855367143B01; BIC: RABONL2U; IBAN: NL50RABO0118859463; Rabobank: 118859463
1.4 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.
1.5 Woefers heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig ten alle tijden te wijzigen.
1.6 Alle toegestuurde foto’s worden eigendom van Woefers. Woefers heeft het recht deze foto’s te gebruiken voor reclame en of andere doeleinden.
1.7 Niets van deze website mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf van Woefers. Alle rechten van deze website, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan Woefers.

2 Bestellen
2.1 Bestellingen kunnen alleen via onze website geplaatst worden.
2.2 Er is geen minimum bestelbedrag.
2.3 Woefers heeft altijd het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren.

3 Levering
3.1 Levering door Woefers vindt binnen Nederland en België plaats. Woefers besteedt de leveringen uit aan PostNL, waarbij gebruik gemaakt wordt van reguliere postverzending.
3.2 Woefers kan niet aansprakelijk worden gesteld noch worden gehouden voor de wijze waarop PostNL en of elke andere postbezorger haar taken vervuld.
3.3 Levering vindt plaats op het door u aangegeven adres.

4 Betaling
4.1 U kunt op 6 manieren betalen:
1) Ideal.
2) Via overschrijving of internetbankieren op het rekeningnummer van Woefers onder vermelding van het ordernummer. Voor klanten uit België geldt - naast het rekeningnummer op uw internationale overschrijvingskaart- ook de vermelding van de IBAN en de BIC code.
3) Onder rembours (alleen mogelijk voor Nederland).
4) Door contant te betalen bij afhalen op het bezoekadres.
5) Via creditcard.
6) Via Mister Cash (alleen mogelijk voor België).
4.2 Het gehele aankoopbedrag dient binnen 7 werkdagen op onze rekening bijgeschreven te zijn.
4.3 Bestellingen worden niet eerder verzonden voor de betaling is bijgeschreven op de rekening van Woefers (zie Ideal en overschrijving/ internetbankieren onder 4.1).
4.4 Indien u niet (tijdig) betaalt, behoudt Woefers zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal Woefers eventuele onkosten en/ of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

5 Prijzen
5.1 De vermelde prijs op de factuur is bindend. De prijzen zoals vermeld op de website zijn hieraan ondergeschikt.
5.2 Woefers is ook na het totstandkomen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in BTW tarieven aan u door te berekenen.

6 Garantie
6.1 Woefers garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 3 maanden na aflevering.
6.2 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij Woefers worden ingediend met een korte beschrijving van het gebrek. U ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het afgeven of toesturen van het product. Stuur dus nooit het product retour zonder eerst in overleg te gaan met ons. Indien gewenst kan Woefers de koper vragen het product samen met een kopie van de factuur op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door Woefers als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.
6.3 Indien aan in 6.2 gestelde voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Woefers het artikel dan wel vergoedt Woefers de aankoopprijs of een deel daarvan (ter keuze van Woefers), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
6.4 De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel of apparaat hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Woefers niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
6.5 Woefers biedt geen garantie op speelgoed

7 Aansprakelijkheid
7.1 De aansprakelijkheid van Woefers met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 6 geregelde garantie.
7.2 Woefers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolgen van het gebruik van producten. Bij twijfel over de gezondheidstoestanden en capaciteiten/ conditie van uw hond dient u uw dierenarts te raadplegen.
7.3 Woefers is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens/ gebruiksaanwijzingen etc.
7.4 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Woefers beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur (inclusief BTW) doch in ieder geval beperkt tot een maximum van €800,00.

8 Ruilen en restitutie
8.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van uw bestelling deze alsnog te annuleren. De ingangsdatum van deze termijn is de dag na ontvangst van het product. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Woefers retourneren, conform de door Woefers verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Dit kunt u doen na een e-mail aan Woefers onder vermelding van uw naam, ordernummer en eventuele wijzigingen. Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken en verzenden van de retourbestelling dient u zelf te voldoen/ komen voor uw rekening/ worden afgetrokken van het restitutiebedrag.
8.2 Indien de door Woefers afgeleverde artikelen niet binnen deze termijn van 14 dagen zijn geretourneerd, geldt dat de producten door u zonder enig bezwaar geaccepteerd zijn.
8.3 Artikelen die op verzoek zijn vervaardigd, bewerkt of op maat gemaakt, of artikelen die op verzoek zijn besteld zijn uitgesloten van het recht van retournering.
8.4 Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product dan wel een restitutie dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• U dient ons binnen 14 dagen op de hoogte te stellen van uw verzoek om te ruilen of uw verzoek tot restitutie. Dit dient u te doen middels een e-mail, herroepingsformulier of brief.
• Het artikel dient binnen 14 dagen na het overleg met Woefers in het bezit van Woefers te zijn. U dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan Woefers. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
• Woefers is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de verzending.
• Het product dient terug gestuurd te worden in de originele verpakking, ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en met eventueel aangehechte kaartjes.
• In geval u het artikel wilt ruilen voor een ander artikel zullen wij alleen de verzendkosten en de eventuele meerprijs van het artikel in rekening brengen. Dit bedrag dient u vooraf te voldoen op het rekeningnummer van Woefers.
• Indien u een bedrag betaald heeft, zal Woefers dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Woefers of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
• Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden aangenomen ongeacht de reden van retour zenden.
8.5 Indien u na afloop van de in 8.4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht resp. het product niet aan Woefers heeft teruggezonden, is de koop een feit.

9 Klachtenregeling
9.1 De klachtenprocedure van Woefers is terug te vinden op de website.
9.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Woefers, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
9.3 Bij Woefers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Woefers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.4 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@woefers.com. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie.
9.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
9.6 Een klacht schort de verplichtingen van Woefers niet op, tenzij Woefers schriftelijk anders aangeeft.
9.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Woefers, zal Woefers naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

10 Toepasselijk recht en geschillen.
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen (rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (Burgerlijk Wetboek: overeenkomst op afstand), ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
10.2 Wij streven er naar eventuele geschillen zo veel mogelijk in onderling overleg op te lossen. Mocht dit echter naar onze mening geen recht van slagen hebben, dan zullen wij dit staken.
10.3 Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing en de rechtbank van Rotterdam is bevoegd.

11 Privacy -verklaring
Woefers vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Woefers zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Uw gegevens worden intern gebruikt om u op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld wijzigingen in het assortiment, aanbiedingen en andere relevante informatie over Woefers. Indien u dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan Woefers.

12 Vindplaats en wijziging voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 WOEFERS online winkelen voor je hond | sitemap | rss